dla dorosłych
Zapisz się na szkolenia! 
 
 
Kurs szybkiego czytania to niekonwencjonalny program edukacyjny zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka.
W naszym kursie szybkie czytanie osadzone jest w dużo szerszym kontekście. Celem kursu jest nie tylko opanowanie przez uczestników programu szybkiego czytania ale również umiejętność zaangażowania i wykorzystania swoich intelektualnych możliwości w celu szybszego i bardziej racjonalnego uczenia się.

Program oparty jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Liczy się w nim nie tylko umysł i intelekt, ale również ciało i emocje. Nie tylko odtwarzanie i zdolność do analizy i syntezy ale również twórczość i kreatywność. Ten model nauki niesie radość i zadowolenie. W niedługim czasie zastąpi obecny, niewydolny już na dziś system „mechanicznego przetwarzania informacji”.
Na umiejętność szybkiego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji, zdolność do przyswajania dużej ilości wiedzy w krótkim czasie. Wszystkie te cechy są intensywnie trenowane i rozwijane w czasie kursu, dlatego też szybkie czytanie znajduje się na drugim miejscu na liście najbardziej pożądanych przez pracodawców umiejętności pracowników.
Celem naszym jest nie tylko opanowanie przez kursanta szybkiego czytania, ale również umiejętność zaangażowania i wykorzystania swoich intelektualnych możliwości do szybszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie przez uczestników kursu szeregu nawyków, które składają się na naturalny, zintegrowany system uczenia się.
Proponowany trening bazuje na naturalnym rozwoju drzemiących w każdym człowieku możliwości umysłowych.
CELE REALIZOWANE PODCZAS KURSU SZYBKIEGO CZYTANIA:

Cel nadrzędny kursu:
• Uczeń/student dobrze radzi sobie w szkole/uczelni, czyli:
- ma dobre wyniki (oceny)
- uczy się/studiuje bez lęku
Osoba pracująca dobrze radzi sobie w świecie informacji, czyli:
- sprawnie pracuje z tekstem (dokumenty, ustawy, gazety) i przyswaja nową wiedzę
- uczy się bez lęku
Cele szczegółowe kursu i sposoby ich realizacji:

1. Wtrenowanie umiejętności zintegrowanego uczenia się:
• a. osiąganie optymalnego stanu do uczenia się
- techniki łagodzenia stresu i radzenia sobie ze stresem
- techniki koncentracji
- rozgrzewka ciała
- jogging umysłu – rozgrzewka mentalna podnosząca kreatywność i zdolności umysłowe
- wprowadzenie się w dobry nastrój
b. czytanie zintegrowane
- przedwstęp
- czytanie fotograficzne
- szybkie czytanie - przyspieszenie tempa czytania min. 3 razy
(zachowując komfort czytania)
- przywracanie punktu orientacji
c. graficzna obróbka przeczytanych informacji
- piktogramy
- mapy myśli
d. strategie uczenia się
- krzywe zapamiętywania
- ciało w procesie uczenia się (w świetle wzorców)
e. trening pamięci i technik pamięciowych
- metoda mnicha
- łańcuchowa metoda zapamiętywania
- zakładki osobiste
- metoda słów zastępczych
- główny system pamięciowy
2. Opanowanie wiedzy dotyczącej psychologii uczenia się:
a. rola relaksu
b. przyswajanie informacji przez mózg (łącznie z obszarami nieświadomymi)
c. dezorientacja i zagubienie występujące podczas uczenia się
d. teoria pamięci
e. wzorce myślenia
f. konstruowanie obrazów
g. zasady neurolingwistycznego programowania
h. przyspieszona nauka
i. strategie porażki
j. muzyka barokowa
3. Nabycie świadomości siebie i swojego stylu uczenia się (testy psychologiczne):
a. test na półkulowość
b. test określający wzorzec myślenia
4. Opanowanie podstaw autoprezentacji:
a. komunikacja werbalna i niewerbalna
b. przygotowanie wystąpienia
c. trening autoprezentacji przed grupą (zajęcia z kamerą )
d. pozbywanie się stresu przed wystąpieniami
5. Świadomość własnych zasobów (osobistej niepowtarzalności)
a. czytanie metaforycznych opowiadań i bajek
b. eksperymenty filozoficzne
c. procesy psychologiczne
- uzupełnianie zasobów wg Diltsa
- zgodność neurologiczna wg Diltsa
- wychodzenia z roli ofiary podczas egzaminów i sprawdzianów

Materiały:
Kursant otrzymuje podręcznik sukcesywnie, w trakcie trwania kursu.
Rozkład zajęć
Kurs obejmuje 32 godziny zegarowe i trwa osiem tygodni.
Zapisy:
Przed zapisaniem się na kurs zapraszamy na bezpłatną lekcję pokazową.