kursy dla dzieci

Program Uczeń z Charakterem to zajęcia dla dzieci, które uczęszczają do klas 5 i 6 szkoły podstawowej. Dzięki uczestnictwu w tym programie dzieci rozwijają szereg kompetencji psychologicznych i intelektualnych.

Program kursu

Autoprezentacja – dzieci przechodzą trening autoprezentacji. Otrzymują wskazówki dotyczące ciekawego sposobu prezentacji wiedzy oraz siebie w kontaktach z innymi ludźmi. Dzięki wystąpieniu przed kamerą zyskują większą świadomość sposobu wyrażania siebie. Mają możliwość obserwacji swoich zachowań i wprowadzenia korzystnych zmian. Dzieci filmują oczywiście przygotowane przez siebie wystąpienia. Tego typu zajęcia są standardem w szkołach Europy Zachodniej.


Opanowanie narzędzi efektywnego uczenia się i trening szybkiego czytania - podczas realizacji programu dzieci przechodzą zaawansowany kurs szybkiego czytania. Podnoszą jakość postrzegania, rozumienia i zapamiętania czytanego tekstu.

Poznają również zintegrowane sposoby uczenia się. Uczą się zapamiętywać różnego rodzaju informacje za pomocą technik pamięciowych. To właśnie mnemotechniki aktywizują wyobraźnię, pozwalają szybko zapamiętać trudne treści m. in. nowe słowa. Są kluczem do sprawnego i długotrwałego zapamiętywania. Nauka przy udziale technik pamięciowych daje dużo satysfakcji.

Dzieci poznają lub utrwalają podstawowe techniki pamięciowe, aby w drugim semestrze nabyć umiejętność zintegrowanego uczenia się. Dzięki temu w szybkim czasie dzieci zapamiętują budowę ucha, tkanki roślinne, zwierzęce czy skalę twardości minerałów. Łączą przy tym wszystkie techniki, które wcześniej poznały i utrwaliły (np. Łańcuchową MetodęZapamiętywania, Zakładki Osobiste, Zakładki Liczbowe, Technikę Słów Zastępczych oraz mapy myśli i piktogramy). Dzięki temu zyskują przekonanie, że nauka wcale nie musi być nudna i monotonna. Widzą, że może być świetną zabawą.

Dzieci w dalszym ciągu pracują z podręcznikiem, dzięki czemu trenują koncentrację oraz podnoszą współczynnik IQ. Zadania w nim zawarte wzorowane są bowiem na profesjonalnych testach na inteligencję.

Trening pracy z emocjami – dzieci w okresie szkoły podstawowej przeżywają dużą ilość napięć i stresów. Dlatego stworzyliśmy cały blok zajęć, podczas których dzieci uczą sięuwalniać napięcia związane z przekonaniami. Dzięki tym umiejętnościom dziecko zyska możliwość świadomego reagowania na spotykające je w życiu wydarzenia. Dzieci poznają prawa rządzące naszymi emocjami, uczuciami. Poznają procedury pracy z emocjami (procedura somatoterapeutyczna), uczą się asertywnych zachowań.

Zyskują świadomość tego, co się wewnątrz nich dzieje, jakie emocje się w nich pojawiają i co mogą z nimi zrobić. Uczą się nowego spojrzenia na innych ludzi, bez nadawania im etykietek. Pracują z wieloma negatywnymi emocjami, np. takimi jak lęk przed oceną innych ludzi oraz poznają zasady ju –jitsu słownego.

Zaawansowane eksperymenty naukowe - podczas tego programu przypowieści i metafory przeplatają się z fizyką, genetyką i chemią. Przeprowadzamy eksperymenty naukowe nie tylko z dziedzin fizycznych czy chemicznych (złoty deszcz, dżin z butelki, srebrzenie szkła), ale również eksperymenty filozoficzne i psychologiczne (znaczenie masek w naszym życiu, dzieci tworzą wspólne drzewo zasobów, przechodzą lekcję motywacji, doświadczają emocji związanych z przyjmowaniem różnych postaw w naszym życiu).

Myślenie twórcze i praktyczne – szkoła kładzie główny nacisk na myślenie analityczno –porównawcze (sprawne posługiwanie się tym sposobem myślenia może zapewnić dziecku dobre oceny w szkole). Jednak sukcesy dziecka na studiach o raz w pracy zawodowej w dużej mierze będązależały od umiejętności posługiwania się myśleniem twórczym i praktycznym. W związku z tym dzieci na zajęciach rozwijają je m. in. poprzez wykonywanie kolaży, budowanie Miasta Mural, tworzenie pudełeczka osobowości, rysowanie do muzyki czy zapachowe obrazki. Wykonywanie eksperymentów naukowych pobudza u dzieci myślenie praktyczne.

Drama i docieranie do zasobów

Drama to psychologiczno – pedagogiczna metoda pracy i zabawy. Pozwala na dotarcie do nieograniczonych zasobów dzieci. Poprzez m. in. wcielanie się w różne role, inscenizację treści czy żywe obrazy ilustrujące postawy, dziecko ma możliwość doświadczyć różnych aspektów siebie (np. nieśmiałe dziecko wchodząc w rolę potężnego i groźnego lwa może zacząć wykształcać w sobie poczucie siły, która jest źródłem pewności siebie). Brak ścisłego scenariusza pozwalana dużą możliwość wykształcenia nowych reakcji i postaw emocjonalnych. Drama wzmacnia poczucie wartości, ośmiela, buduje więzi między uczestnikami, doskonali komunikację interpersonalną.


Indywidualny internetowy panel treningowy

 Pomocą do pracy w domu jest interaktywny panel treningowy, na którym dzieci mogą utrwalać woje umiejętności.

Panel jest formą gry, w której młodzi ludzie ćwiczą koncentrację, pamięć i zwiększają tempo czytania. W ramach panelu ćwiczą również ortografię, matematykę i historię.

Każde dziecko dostaje swój indywidualny dostęp a rodzice mają możliwość podglądu postępów dziecka.

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty mają na celu zapoznanie rodziców z metodami i technikami pracy wykorzystywanymi na kursie. 

Na  pierwszym warsztacie rodzice wspólnie z trenerem ustalają cel, który jest najważniejszy do zrealizowania dla dziecka na kursie.

Pierwszy warsztat to również zapoznanie z indywidualnym internetowym panelem treningowym, który jest integralnym narzędziem pracy na kursie.


Materiały:

Dziecko otrzymuje podręcznik sukcesywnie, w trakcie trwania kursu.

Rozkład zajęć

Kurs obejmuje 60 godzin zegarowych w tym:

-54 godziny zajęć dla dzieci;

-6 godzin warsztatów dla rodziców.

Plan zajęć dostosowujemy do kalendarza szkolnego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.